www.reenvitech.vn

Loading

Thiết bị cấp cho dự án

cung cấp giá thể vi sinh

Cải tạo hệ thống nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày

Công nghệ áp dụng:  AO (thiếu khí và hiếu khí)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN14: 2008/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

cung cấp đèn UV

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ công suất 60 m/ngày

Công nghệ áp dụng:  Hóa lý (phản ứng oxy hóa khử, keo tụ tạo bông, lắng, lọc, khử trùng)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN40: 2011/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

cung cấp hệ thống ozone

Cải tạo hệ thống nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày

Công nghệ áp dụng:  AO (thiếu khí và hiếu khí)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN14: 2008/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

cung cấp màng uf

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ công suất 60 m/ngày

Công nghệ áp dụng:  Hóa lý (phản ứng oxy hóa khử, keo tụ tạo bông, lắng, lọc, khử trùng)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN40: 2011/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

cung cấp màng ro

Cải tạo hệ thống nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày

Công nghệ áp dụng:  AO (thiếu khí và hiếu khí)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN14: 2008/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

cung cấp bơm chìm hydropomp

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ công suất 60 m/ngày

Công nghệ áp dụng:  Hóa lý (phản ứng oxy hóa khử, keo tụ tạo bông, lắng, lọc, khử trùng)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN40: 2011/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

cung cấp bơm tuyển nổi nikuni

Cải tạo hệ thống nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày

Công nghệ áp dụng:  AO (thiếu khí và hiếu khí)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN14: 2008/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

cung cấp bơm tự mồi

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ công suất 60 m/ngày

Công nghệ áp dụng:  Hóa lý (phản ứng oxy hóa khử, keo tụ tạo bông, lắng, lọc, khử trùng)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN40: 2011/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

cung cấp van

Cải tạo hệ thống nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày

Công nghệ áp dụng:  AO (thiếu khí và hiếu khí)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN14: 2008/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

cung cấp lọc tinh harmsco

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ công suất 60 m/ngày

Công nghệ áp dụng:  Hóa lý (phản ứng oxy hóa khử, keo tụ tạo bông, lắng, lọc, khử trùng)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN40: 2011/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

cung cấp lọc tự rửa

Cải tạo hệ thống nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày

Công nghệ áp dụng:  AO (thiếu khí và hiếu khí)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN14: 2008/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

ion khử trùng hồ bơi

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ công suất 60 m/ngày

Công nghệ áp dụng:  Hóa lý (phản ứng oxy hóa khử, keo tụ tạo bông, lắng, lọc, khử trùng)

Nước thải sau xử lý đạt QCVN40: 2011/ BTNMT: Cột B

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.