www.reenvitech.vn

Loading

R&D

renewable environmental technology Co., Ltd

we love r & D

R&D is a vital factor for a company in the future.

some researches

swine wastewater

Nước thải chăn nuôi heo sau khi qua hầm ủ lấy khí biogas có thành phần TSS, COD, BOD, Nito, Photpho.

Công nghệ áp dụng: AO, A2O, đất ngập nước, xử lý bậc cao bằng vật iệu SOD

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 62-MT/2016: BTNMT, cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết

 

fish sauce wastewater

Nước thải ngành sản xuất nước mắm có thành phần ô nhiễm bao gồm: TSS, COD, BOD, Nito, độ mặn.

Công nghệ áp dụng: AO, A2O, 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40/2011: BTNMT, cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết

paper mill wastewater

Nước thải ngành sản xuất giấy có thành phần TSS, COD, BOD, độ màu.

Công nghệ áp dụng: tách cặn, tuyển nổi, UASB, AO, A2O, xử lý bậc cao (ozone,  lọc UF) 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 12-MT/2015: BTNMT, cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

textile wastewater

Nước thải ngành dệt nhuộm có thành phần ô nhiễm bao gồm: TSS, COD, BOD, Nito, độ màu.

Công nghệ áp dụng: tách cặn, xử lý màu, AO, A2O, xử lý bậc cao (lọc UF, ozone, fenton)

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40/2011: BTNMT, cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

seafood processing WasteWater

Nước thải ngành dệt nhuộm có thành phần ô nhiễm bao gồm: TSS, COD, BOD, Nito, photpho.

Công nghệ áp dụng: tách cặn, UASB, AO, A2O, xử lý bậc cao (keo tụ, lọc UF, ozone)

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 11-MT/2015: BTNMT, cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.