www.reenvitech.vn

Loading

Nghiên cứu

công ty tnhh công nghệ môi trường tái tạo

we love r & D

R&D là yếu tố sống còn của một công ty trong tương lai.

CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

nƯỚC THẢI NGÀNH CHĂN NUÔI

Nước thải chăn nuôi heo sau khi qua hầm ủ lấy khí biogas có thành phần TSS, COD, BOD, Nito, Photpho.

Công nghệ áp dụng: AO, A2O, đất ngập nước, xử lý bậc cao bằng vật iệu SOD

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 62-MT/2016: BTNMT, cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

nƯỚC THẢI NƯỚC MẮM

Nước thải ngành sản xuất nước mắm có thành phần ô nhiễm bao gồm: TSS, COD, BOD, Nito, độ mặn.

Công nghệ áp dụng: AO, A2O, 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40/2011: BTNMT, cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết

nƯỚC THẢI NGÀNH GIẤY

Nước thải ngành sản xuất giấy có thành phần TSS, COD, BOD, độ màu.

Công nghệ áp dụng: tách cặn, tuyển nổi, UASB, AO, A2O, xử lý bậc cao (ozone,  lọc UF) 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 12-MT/2015: BTNMT, cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

nƯỚC THẢI NGÀNH Dệt nhuộm

Nước thải ngành dệt nhuộm có thành phần ô nhiễm bao gồm: TSS, COD, BOD, Nito, độ màu.

Công nghệ áp dụng: tách cặn, xử lý màu, AO, A2O, xử lý bậc cao (lọc UF, ozone, fenton)

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40/2011: BTNMT, cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

nƯỚC THẢI NGÀNH chế biến thủy sản

Nước thải ngành dệt nhuộm có thành phần ô nhiễm bao gồm: TSS, COD, BOD, Nito, photpho.

Công nghệ áp dụng: tách cặn, UASB, AO, A2O, xử lý bậc cao (keo tụ, lọc UF, ozone)

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 11-MT/2015: BTNMT, cột A

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.